Sänk uppvärmningskostnaderna för
ditt hem med en värmepump!

Välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag!

Om Värmepumpar

Hur fungerar en luftvärmepump?

Vitsen med en värmepump är att den förflyttar värmeenergi från en plats till en annan. Vanligtvis körs en värmepump i vintertid i läget HEAT vilket innebär att värmepumpen tar värmeenergi ur utomhusluften och förflyttar den in i huset. Värmeenergin avlämnas sedan till inomhusluften via en fläkt. Rent tekniskt fungerar det genom att ett köldmedium kokar vid en låg temperatur, vanligtvis vid runt -30°C i värmepumpens utomhusdel. När kokningen sker upptas värmeenergi från utomhusluften. Köldmediet cirkulerar sedan runt i rörsystemet och avlämnar värmen i värmepumpens inomhusdel.

För att förstå hur detta går till rent tekniskt behöver man veta att det finns ett samband mellan vätska, gas, tryck och temperatur. Om man till exempel kokar vatten vid vanligt atmosfärstryck sker alltid kokningen vid 100°C. Om samma vatten skulle kokas på en hög höjd, till exempel uppe på ett högt berg, där lufttrycket är lägre så skulle vattnet koka vid en mycket lägre temperatur. Detta fenomen används i värmepumpens kylsystem där en kompressor används till att få köldmediet att koka vid en låg temperatur. Det som sker är att köldmediet i vätskeform under högt tryck expanderar ut i en förångare, trycket sänks så att vätskan kokar och övergår till gasform. Alltid när vätskor kokar krävs att värme tillförs.

Vid vattenkokning tillförs värmeenergin till vattnet via den elektriska plattan. Värmeflödets riktning går alltid från ett varmare medium (elplattan) till ett mindre varmt (vattnet). Det som sker i en värmepump är att när köldmediet kokar tillförs det värme via utomhusluften.

Kan jag värma hela huset med en luftvärmepump?

Det går inte att ge några exakta svar på detta då det beror på så många faktorer. Låt oss börja med att konstatera att luftvärmepumpen är ett komplement, d.v.s. du kan aldrig helt ersätta ditt befintliga uppvärmningssystem med en luftvärmepump. Däremot kan du, om huset har en öppen planlösning och värmepumpen är rätt dimensionerad och placerad, värma större delen av ditt hus under större delen av året. Man kan i dessa fall räkna med att värmebehovet till ca. 80-90% täcks av luftvärmepumpen.

Hur mycket kan jag spara med en luftvärmepump?

Generellt sett brukar man tala om en besparing på ca 40-60% om huset har en öppen planlösning, dimensioneringen är riktig och placeringen av inomhusdelen är central så att den möjliggör maximal spridning av värmen.

Blir inomhusluften verkligen bättre efter att man installerat en luftvärmepump?

Ja, det blir den faktiskt! Dagens luftvärmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en luftvärmepump.

Har alla modeller kylfunktion?

Ja, alla våra värmepumpar har även kylfunktion! Tänk på att du inte kan kyla hela huset med en luftvärmepump. Man brukar räkna med att det krävs ca 100 W kyleffekt per m².

Hur mycket underhåll behöver anläggningen?

Det beror på vilken modell du väljer. Det allra vanligaste är att filtren behöver göras rena en eller ett par gånger i månaden. Det tror vi de flesta gärna tar sig tid att göra, särskilt som man får betalt för det i form av besparingen!

Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.

Vad betyder P-certifiering?

P-certifieringen, eller P-märket, utfärdas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut till produkter som uppfyller alla krav inom produktområdet.

Värmekabel, behövs det?

Vi rekommenderar att man använder en värmekabel för att säkerställa att utomhusdelens bottentråg hålls isfritt så att kondensen kan rinna ner efter avfrostningscyklerna. Därför skickar vi alltid med värmekabel med tillhörande termostat när våra återförsäljare beställer en värmepump av oss.

Undantaget är återigen NE9GKE, NE12GKE, HE9GKE och HE12GKE som har en unik bottenkonstruktion där kondensen rinner ner genom en lång slits i bottentråget.

Inverter, vad är det?

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Vad är avfrostning?

När en värmepump har gått i värmedrift under en period brukar det bildas frost på utomhusdelens batteripaket. Detta är helt normalt och värmepumpen är programmerad att automatiskt frosta av utomhusdelen när temperatursensorn som finns där kommunicerar med inomhusdelen att det är dags att frosta av. Efter avfrostningen startar anläggningen i värmedrift automatiskt.

Vad är COP?

COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad.

Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!